EUROHOUSE24 wersja angielska Designed by Freepik Designed by Freepik Designed by Freepik Designed by Freepik     Moje oferty Strona główna

EUROHOUSE24
pokaż inwestycje

Regulamin strony

Definicje
 1. Właściciel - firma EUROHOUSE24 z siedzibą Mielżyńskiego 115/3 62-020 Swarzędz, numer NIP 784 - 149 - 27 - 90 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 15752.
 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.eurohouse24.com
 3. Usługobiorca - osoba odwiedzająca stronę
Postanowienia ogólne
 1. Operatorem strony internetowej www.eurohouse24.com (zwanej dalej stroną) firma EUROHOUSE24 z siedzibą Mielżyńskiego 115/3 62-020 Swarzędz, numer NIP 784 - 149 - 27 - 90
 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.eurohouse24.com
 3. Przeznaczenie strony: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 4. Usługobiorcy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa.
Prawa autorskie
 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, zdjęcia, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie przez Usługobiorcę praw autorskich zdjęć zamieszczonych na stronie www.eurohouse24.com skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
Ochrona prywatności
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest  firma EUROHOUSE24 z siedzibą Mielżyńskiego 115/3 62-020 Swarzędz, numer NIP 784 - 149 - 27 - 90.
 2. Dane Usługobiorców oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Usługobiorca ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
Postanowienia końcowe
 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres mk@eurohouse24.com.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną http://eurohouse24.com
  § 1 Postanowienia ogólne
  1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego poda adresem elektronicznym http://eurohouse24.com, który jest prowadzony przez EUROHOUSE24 Marcin Krzesiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: Os. Mielżyńskiego 115 lok. 3, 62 020 Swarzędz, NIP: 784-149-27-90, REGON: 300509326, adres poczty elektronicznej: mk@eurohouse24.com. 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.
  § 2 Definicje pojęć
  Serwis internetowy: strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://eurohouse24.com Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu. Usługodawca: EUROHOUSE24 Marcin Krzesiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: Os. Mielżyńskiego 115 lok. 3, 62 ? 020 Swarzędz, NIP: 784-149-27-90, REGON: 300509326, adres poczty elektronicznej: mk@eurohouse24.com numer telefonu: 515 944 708 (opłata wg stawki operatora).
  § 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez Usługobiorcę: komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, :aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), :system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android, :przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, :minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa. 2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg. 3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z zasobów niniejszego Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych typu firewall.
  § 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną Usługi związane z kupnem/sprzedażą/najmem/wynajem nieruchomości
  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługi związane z sprzedażą/kupnem nieruchomości (domy, mieszkania), oraz najmu nieruchomości (domy, mieszkania). Aby skorzystać z powyższych usług należy kliknąć na jedną z dostępnych zakładkę na stronie Serwisu. Do wyboru mamy następujące zakładki: /Chcę kupić/, /Chcę sprzedać/, /Chcę nająć/, /Szukam najemcy/. 2. Po kliknięciu na jedną z dostępnych zakładek, zostaje wyświetlony formularz, w którym należy podać następujące informacje: :imię, nazwisko, firma, :e-mail, numer telefonu, :w okienku /Opis/ wpisać treść wiadomości, :lokalizacja: określić typ nieruchomości, do wyboru mamy: mieszkanie, dom, działka, lokal, magazyn, :lokalizacja: kraj: Polska, :lokalizacja: wskazać województwo, :miasto, ulica, powierzchnia, cena, pokoje, :kliknąć na ikonę /Wyślij/. 3. Następnie Usługobiorca jest informowany, iż zgłoszenie zostało wysłane do Usługodawcy, który niezwłocznie skontaktuje się droga mailową lub telefoniczną. Usługa /Formularz kontaktowy/ 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługę umożliwiającą wysłanie bezpłatnego zapytania do Usługodawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę /Kontakt/ a następnie należy podać: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu, wpisać odpowiednią treść wiadomości w okienku /Opis/, kliknąć na ikonę /Wyślij/. 2. W kolejnym kroku Usługobiorca jest informowany, iż wiadomość została pomyślnie wysłana. Usługa /Formularz/kontaktowy/świadczona jest nieodpłatnie.
  § 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: mk@eurohouse24.com, telefonicznie pod numerem 515 944 708 oraz korespondencyjnie na adres: EUROHOUSE24 Marcin Krzesiński, Os. Mielżyńskiego 115 lok. 3, 62 020 Swarzędz. 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
  § 6 Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest EUROHOUSE24 Marcin Krzesiński. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane w związku z realizacją umów sprzedaży/kupna nieruchomości, najmu/wynajmu nieruchomości. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do GIODO (nr ref. WWW: 75160716). 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, dane nieruchomości, ulica, numer domu/lokalu, miasto, województwo, kraj. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych osobowych możliwa jest na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: mk@eurohouse24.com 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  § 7 Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy. 2. Treści zamieszczone na stronie internetowej są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 lipiec 2016 r.


 
EUROHOUSE24 Real Estate Services, Poland, Poznan
(+48) 515 944 708 mk@eurohouse24.com
(+48) 692 060 812 t.krzesinski@eurohouse24.com
www.eurohouse24.com
Copyrights © 2012 by Eurohouse24