Eurohouse 24 – ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będzie Eurohouse24 Tomasz Krzesiński, ul. Inflancka 20, 61-132 Poznań NIP 7841324153

Zbierane przez Eurohouse24 Tomasz Krzesiński dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL, ZAKRES i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonych celów, w minimalnym niezbędny zakresie oraz w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu:

 • kontaktu i udzielenia informacji o ofercie w ramach usług świadczonych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika. Podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.W sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych oraz Twoje prawa i wolności przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.